WŁADZE MIEJSKIE

I RZECZPOSPOLITA

WIEŚ

XIV w. – 1548

WŁAŚCICIELE

ŻYCIECZAS
Mikołaj i Jakub z Ostrowa??-1441-?
Teodoryk-Dytrych??-1442-1443
Jan z Ostrowa??-1442-1443
Marcin Chwalęcic?1443-1459
Jan Szreniawa z Ostrowa?1443-?
Jakub z Ostrowa?1445-1469
Mikołaj z Ostrowa?1450-1469
Andrzej Trzaska, Trzeska, syn Grzegorza z Ostrowa?1451-1469
Stanisław, Jakub, Mikołaj i Andrzej?1453
podział dóbr między braćmi stryjecznymi:
Jakubowi 1/2 wsi przy granicy parczowskiej
z prawem urządzenia stawu na rzece Tyśmienicy,
Mikołajowi, Andrzejowi i Marcinowi druga połowa wsi
do granicy kolechowskiej
?1459
Piotr z Ostrowa, brat Jakuba;
Hieronim alias Jarek syn Jakuba z Ostrowa
?1466
dziedzic Marcin z Ostrowa i jego synowie Andrzej i Krystyn?1484
dziedzicowie bracia Jakub i Stanisław Zaklikowie z Bystrzycy?1488
Maciej syn Andrzeja sprzedaje swą część ojczystą w Ostrowie za 30 grzywien Janowi z Milanowa?1490
Marcin Trzaska zastawia swą część w Ostrowie Andrzejowi Milanowskiemu za 90 grzywien?1493
Jakub i Jan?1531-1533
Jan Gabriel Tęczyński
herbu Topór
1484-15521534-1548

WÓJTOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Jachna i jej syn Mikołaj?-1453-?
Stanisław i Piotr Rozmysł?-1505-?
Wacław Grzymała1548-1565-?
Jakub Grzymała?-1570-1584
Stanisław Lejak?-1581-?
Andrzej Zawadzki1584-?

MIASTO

RADA MIEJSKA

1548-1795

Najwyższy organ władzy miejskiej działająca przez jeden rok jako organ kolegialny, składała się z 4 rajców, z których każdy przez jeden kwartał pełnił rolę burmistrza. Pochodziła ona częściowo z nominacji dworskiej, częściowo z wyboru pospólstwa (najczęściej 2 rajców pochodziło z nominacji dworu, 2 z wyboru pospólstwa ale nie była to praktyka). Starano się wybierać właściwe jednostki: “uważając jednak ludzi zdatnych, possesjonatów, piśmiennych i prawo rozumiejących i umiejących…”. Burmistrzowie przyjmowali zeznania o zawartych kontraktach pożyczkowych lub zastawnych oraz pokwitowaniach uiszczenia należności przez pożyczkobiorców i zastawników. Zdarzało się, że tylko w ich obecności składano zeznania o dokonanych umowach kupna-sprzedaży. Radni nie mieli stałych pensji. Dzielili się za to między sobą grzywnami z dekretów radzieckich.

Kompetencje:

Organ administracyjno – samorządowy, zawiadywała funduszami miejskimi, kompetencje finansowe (opłaty z myta, dzierżawy, kar sądowych), utrzymywała porządek w mieście dbając o czystość i bezpieczeństwo, urządzenia komunalne. W jej gestii leżały obowiązki archiwalne, gdyż w budynku rady przechowywano skrzynie z księgami miejskimi i przywilejami. Kompetencje sądownicze przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego ale zdarzało się, że i karnego.

RADNI I BURMISTRZOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Szymon Szostkiewicz zwany Szostek?-przed 16371605
Jan Iwanowski1605
Maciej Gniazdo1617
Szymon Piętak1654
Andrzej Cybulski1654
Jan Szymanowicz1654
Jan Długopięcik1654
Jan Skider1654,1655
Maciej Kramarczyk1654,1659
Wojciech Byczek1659
Adam Byczek?-17291663,1679
Andrzej Marczyk ?-16951674,1675,
1685,1686,
1693,1695
Andrzej Franciszek Kwas ?-16891675,1685,
1686
Stanisław Kobyleński 1679,1681,
1692
Teodor Ilkiewicz1685,1702
Jan Kobyleński 1685,1693
Jan Kleszczowski zwany Kątnik,
herbu Topór
1688,1689
Jan Cybulski1691,1693,
1694,1695,
1701,1702,
1703,1704,
1712,1713
Jakub Kleszczowski zwany Słotwiniak,
herbu Topór
?-16991691
Mikołaj Wojniec ?-przed17081691,1696,
1697
Wojciech Zając ?-16981693
Jan Lenkiewicz 1693,1695,
1696,1701,
1702,1703,
1704,1705
Stefan Gruszczyk1693
Wasyl Partyka1693
Bartłomiej Cybulski 1695,1696,
1703
Maciej Opałkowicz 1695,1702
Jan Banach1695
Walerian Kwas 1700,1702,
1703,1721
Maciej Babicki1702
Jerzy Klimenti (Klementewicz)1702
Klemens Jurach1703
Adam Wasielkowski1704
Andrzej Babicki 1669-17101708,1709,
1710
Grzegorz Maleszyk 1708,1709,
1710,1711,
1712
Wojciech Babicki 1680-17311712
Baltazar Babicki1685-17391718,1719,
1721
Mikołaj Kosman1721
Paweł Badkowski1721
Tomasz Gruszczyk1721
Mikołaj Jurach1721
Łukasz Waszkowicz ?-17441721
Jan Klimentowicz 1727
Andrzej Kulikiewicz ?-17441727
Jan Gruszczyk1727
Marcin Maleszyk1727
Szymon Czabaj 1672-?1727
Danił Bliźniuk1727
Chwedor Wawrysik1727
Mikołaj Markiewicz 1754-18231787,1794,
1795
Józef Gmitrzyk1789
Jan Sawczuk1759-18261793,1794
Krzysztof Jedlecki1766-18231794
Ignacy Jurach1764-?1789,1794,
1795,1796
Szymon Kozłowski 1739-18111794
Jan Gmitrzyk1794
Stefan Markiewicz1794,1795
Franciszek Miłkowski1757-?1794
Jan Klementewicz1794
Antoni Kowalczuk1794
Michał Rozmysł1766-?1794
Jan Korol1759-18131794
Tomasz Pawłowicz?-17951794
Stefan Kalisz1766-18471794,1795
Teodor Gruszczyk1772-18261795
Michał Maleszyk1763-18431795
Szymon Klementewicz1755-?1795
Michał Sawczuk1735-?1795
Adam Wróblewski1755-18101795,1796
Mikołaj Kapitan1760-?1795,1796

W roku 1581 wymienieni zostali w Metryce Koronnej: wójt Stanisław Susłek oraz Jan Krzymowski, Stanisław Kleszczowski, Wojciech Kuryło, Szczęsny Kębisty, Franciszek Babicki, Mikołaj Serokowski, Łukasz Sienkowicz, Filip Lipski i Andrzej Lenko. Co do ostatnich nie wiadomo który z nich był ławnikiem a który rajcą.

PREZYDENCI

Urząd wprowadzony przez Komisję “Boni Ordinis” z 19 XII 1782 r. W przeciwieństwie do burmistrza rządzącego przez kwartał – ten sprawował władzę przez jeden rok. Wybierany był przez wójta, ławników, radnych, triumwirów, elektów, dwóch kupców i starszych cechowych. Pobierał stałą pensję.

ŻYCIEKADENCJA
Andrzej Miedzianowski1754-?1789,1792
Michał Sawczuk1735-?1792,1795,
1796
Tomasz Pawłowicz?1793,1794
Stefan Kalisz1766-18471794
Józef Gmitrzyk?1794
Jan Sawczuk1759-18261794
Szymon Kozłowski1739-18111794
Mikołaj Markiewicz1754-18231794
Mikołaj Kapitan1760-?1795
Szymon Klementewicz1755-?1795
Teodor Gruszczyk1772-18261795,1796

ZASTĘPCY PREZYDENTA

Wybierany był tak samo jak prezydent. Do jego obowiązków należało utrzymywanie ulic i rynku w czystości, bruków i gmachów miejskich w dobrym stanie. Rewidował mosty, bramy, domy i kamienice. Dbał także o sprzęty ogniowe: sikawki, haki, wąworki itp. Rugował z miasta ubogich bez dowodów osobistych. Mógł ich także zaciągnąć do robót.

ŁAWA MIEJSKA

Kolegialny organ sądowniczo – notarialny, złożony z wójta (pełniącego urząd przez rok) i siedmiu ławników z których jeden pełnił rolę landwójta – zastępcy wójta, który był jedynie starszym ławnikiem i samodzielnie nie wykonywał żadnych czynności sądowych. Ława miała orzecznictwo przede wszystkim w sprawach karnych ale praktyka odrzucała ten schemat, czyniąc z niej organ rozstrzygający w sprawach cywilnych. Ława pełniła też funkcje notarialne. Przyjmowała wpisy dokumentujące transakcje wieczyste.

WÓJTOWIE SĄDOWI

ŻYCIEKADENCJA
Stanisław Susłek 1570,1581
Szymon Szostkiewicz zwany Szostek1581
Grzegorz Opałek1624
Jan Kozubowski1663
Krzysztof Burkowicz?-16821669,1671
Wojciech Zając?-16981695,1698
Mikołaj Wojniec 1696
Jan Bliźniuk1698
Jan Lenkiewicz1711,1712,
1713,1714
Józef Kaczorowicz 1745
Wojciech Markiewicz zwany Troć 1712-17821779
Jacenty Miłkowski1748-?1794
Michał Bednarzewski1769-18251794
Szymon Kozłowski1739-18111795
Jan Korol1759-18131795,1796

LANDWÓJTOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Mikołaj Szostek1548,1565
Paweł Burkowicz1631
Wojciech Byczek 1635,1654
Szymon Piętak1638,1646
Jan Niedochód 1666,1669
Krzysztof Burkowicz ?-16821670,1672,
1674,1675,
1676,1677,
1678,1680,
1682
Jan Pilczyński 1682,1686
Andrzej Franciszek Kwas1693
Wojciech Zając ?-16981698
Jan Lenkiewicz 1703,1709,
1715,1727
Józef Kaczorowicz 1747,1751
Adam Maleszyk 1728-17791753,1754,
1755,1757,
1760,1762,
1764,1765
Marcin Bednarzewski 1767,1768,
1769,1771,
1773
Paweł Borzęcki 1786
Mikołaj Markiewicz1754-18231783,1784,
1785,1786,
1788,1790,
1791,1792,
1793,1794

ŁAWNICY

Do 1782 roku było siedmiu ławników a po reformie Komisji Dobrego Porządku już pięciu. Pełnili oni swoją funkcję do śmierci albo rezygnacji, ascensu lub prawnego oddalenia. Po wybraniu dwóch kandydatów z grona triumwirów i elektów odznaczających się “piśmiennością, zdatnością i umiejętnością zaszczyconych i osiadłych”, ława przedstawiała ich do zatwierdzenia radzie miejskiej w której to jednego z nich prezydent wybierał na ławnika. Po reformie z 13 V 1789 rada miejska mogła wybrać juz tylko jednego ławnika od którego wysłuchiwała przysięgę.

ŻYCIEKADENCJA
5 ławników (niewymienionych z imienia)1548
Wawrzyniec Podleśny1617
Wojciech Byczek 1635
Jan Studra1638
Jan Jurenko1654
Adam Burkowicz1655
Jan Niedochód 1665
Wojciech Zając ?-16981679,1681,
1683,1688
Jakub Kleszczowski zwany Słotwiniak,
herbu Topór
?-16991671,1693,
1703
Jan Drozdek1692
Stanisław Kobyleński1693
Mikołaj Kochman1700
Grzegorz Maleszyk 1702
Mikołaj Bocheński1702
Bartłomiej Brodzik ?-17141702
Wasyl Kulikiewicz1727
Józef Kaczorowicz 1727
Mikołaj Markiewicz 1754-18231789
Michał Abramik1790,1795,
1796
Filip Jarmoń1792
Michał Maleszyk1763-18431794
Teodor Maleszyk1760-?1794
Szymon Korzan1794
Stefan Gruszczyk1768-?1794
Teodor Gruszczyk1772-18261794
Józef Kalisz1762-?1794,1795
Stefan Kalisz1766-18471794
Szymon Kotus1794
Stefan Wawrysik1794
Michał Rozmysł1766-?1794,1795,
1796
Paweł Pawłowicz1755-?1794,1795,
1796
Mikołaj Kapitan1760-?1794
Jan Sawczuk1759-18261794
Antoni Warchocki1794
Adam Wróblewski1755-18101794
Eliasz Kulikiewicz1753-18081794
Marcin Bednarzewski1794
Michał Bednarzewski1769-18251795,1796
Andrzej Dudkiewicz1760-?1795,1796
Aleksander Bunia1748-18081795
Józef Gmitrzyk1795
Jan Korol1759-18131795
Szymon Daszczyk1760-?1795
Maciej Pawelski1760-18281795
Grzegorz Chac1795
Paweł Pawłowski1770-?1796

INSTYGATORZY

Była to instytucja oskarżyciela miejskiego, która powstała pod koniec XVI wieku wyodrębniając się z funkcjonującego wcześniej urzędu wikariatu karnego.

Instygator miejski mianowany był przy sądach miejskich na mocy uchwał rad miejskich. Instygatorzy wykonywali funkcję policji sądowej. Ponadto instygator przeprowadzał wstępne śledztwo i doprowadzał do urzędu miejskiego ustalonych sprawców przestępstw. Informował magistrat o niepokojach i zakłóceniach porządku publicznego w mieście. W sprawach kryminalnych przed sądem popierał skargę oskarżyciela prywatnego (delatora). W sprawie o zabójstwo mógł uczestniczyć w obdukcji zwłok. W czynności tej mógł zastąpić go woźny lub subdelegat sądu.

W XVIII wieku instygator miał obowiązek zatrzymania wraz z hetmanem i pachołkami ludzi symulujących kalectwo i starość.

ŻYCIEKADENCJA
Paweł Pawłowski1770-?1793,1794
Jan Czeberak?1794
Józef Czarnata1764-18331794
Jan Czeberak1756-?1794
Michał Czeberak1766-18001794
Andrzej Klementewicz1759-?1795
Marcin Kozicki1768-18431795
Szymon Pawłowicz1770-?1795,1796
Tomasz Rozmysł1756-18251795
Jan Pawłowicz?1796

WOŹNI

Zaliczani byli do niższych urzędników sądowych, do których obowiązków należało wręczanie pozwów, odczytywanie wyroków, odbieranie przysięgi świadków, itp.

ŻYCIEKADENCJA
Adam Mikulski?1794

EKONOMICZNI

ŻYCIEKADENCJA
Michał Bednarzewski1769-18251796
Adam Wróblewski1755-18101796

GMINNI

Byli to urzędowi przedstawiciele mieszczaństwa w gminie, wybierani przez pospólstwo.

ŻYCIEKADENCJA
Józef Kalisz1762-?1794
Jan Czopik1765-?1795,1796
Marcin Gruszczyk1760-?1796
Mikołaj Markiewicz1754-18231796

REGENCI

Byli to urzędnicy przyjmujący wpisy do ksiąg sądowych, dbający o kancelarię i archiwum sądowe.

ŻYCIEKADENCJA
Mikołaj Markiewicz1754-18231795,1796

SYNDYCY

Urzędnicy miejscy, najbliżsi zawodowo pisarzom miejskim.

ŻYCIEKADENCJA
Jan Sawczuk1759-18261795,1796

PISARZE

Ich głównym zadaniem było prowadzenie dokumentacji sądu ziemskiego i posiedzeń Rady Miejskiej. W średniowiecznym jak i nowożytnym społeczeństwie był jednym z niewielu ludzi, którzy potrafili pisać i czytać, jego usługi były więc cenione w każdym mieście.

ŻYCIEKADENCJA
Piotr Zaręba?-1617-?
Wawrzyniec Agata?-1633-?
Krzysztof Burkowiczok. 1630-1682?-1654-?
Wojciech Zającok. 1644-1698?-1671-?
Jan Resikok. 1620-1691?-1673-1675-?
Stanisław Łuszczyński ok. 1664-??-1684-1687-?
Stanisław Żemelskiok. 1660-??-1689-1697-?
Szymon Marczyk 1671-1709?-1702-1709
Wojciech Babicki 1680-17311709-1731
Franciszek Józef Kopiński ok. 1725-??-1747-1751-?
Józef Siemiaszko ok. 1730-1755?-1754-1755
Jakub Sawczukok. 1750-??-1770-?
Józef Bujalski ok. 1740-??-1783-1790-?
1795-?
Teodor Aleksandrowiczok. 1770-??-1794-1795

ZABÓR AUSTRIACKI

MAGISTRAT

1795 – 1809

BURMISTRZOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Jakub Kozłowski1775-?1795-1801
Jan Sawczuk1759-18261802-1803-?

ŁAWNICY

ŻYCIEKADENCJA
Michał Sawczuk1769-?1799
Krzysztof Jedlecki ?-18231801
Ignacy Walenty Październicki1776-?1808
Jakub Kozłowski1775-?1808

PISARZE

ŻYCIEKADENCJA
Michał Czeszewski ok. 1770-??-1796-?
Franciszek Dąbrowski??-1797-?
Ignacy Walenty Październicki ok. 1776-??-1798-1808-?

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

1807 – 1815

MAGISTRAT

1809 – 1816

BURMISTRZOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Józef Noha?-1813?-1809-1811
Paweł Filipowski?1812-1813
Wojciech Filipowski1784-18221814-1816

RADNI

ŻYCIEKADENCJA
Jan Sawczuk1759-18261814-1816
Eliasz Korzan1758-18341814-1816
Michał Maleszyk1763-18431814-1816
Andrzej Gruszczyk1768-18241814-1816
Stefan Wawrysik1759-?1814-1816

PISARZE

ŻYCIEKADENCJA
Paweł Filipowski 1779-ok.1816?-1811-1813-?

ZABÓR ROSYJSKI

1813 – 1915

URZĄD MUNICYPALNY

1818 -1842

Pieczątka Urzędu Municypalnego Miasta Ostrowa z 1839 roku.

BURMISTRZOWIE

Pieczątka burmistrza Ostrowa z 1830 roku.
ŻYCIEKADENCJA
Michał Kozłowski1785-18391817-1822
Wojciech Maleszyk 1769-18291822-1823
Paweł Solecki?1823-1826
Jan Dembczyński1785-18551826-1855

ŁAWNICY

ŻYCIEKADENCJA
Wojciech Maleszyk1769-18291818-1829
Marcin Kozicki1768-18431818-1843
Michał Dębowczyk1793-18551827-1855
Antoni/Andrzej Antonik?1832-?
Damian Kalisz?1832-?
Karol Ciągliński1795-?1833

KASJERZY

ŻYCIEKADENCJA
Paweł Solecki?1823-1826
Michał Dębowczyk1793-18551827-1855

PISARZE

ŻYCIEKADENCJA
Erazm Szajewski1795-??-1819-1820-?
Józef Orzechowski 1803-??-1825-1826
Michał Dębowczyk 1793-18551827-?

MAGISTRAT

1842 – 1870

Pieczątka “Magistrat Miasta Ostrów” z 1864 roku.

BURMISTRZOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Jan Dembczyński1785-18551826-1855
Wojciech Dłużewski1795-18551855
Hieronim Witoszyński1811-?1855-1858
X Rejmont?1859-1863
Tadeusz Grotkowski1819-?1863-1867-?

ŁAWNICY

ŻYCIEKADENCJA
Wawrzyniec Domański1779-?1843
Damian Kalisz??-1845-1848-?
Szczepan Kulik1804-1873?-1860-1867-?
Tomasz Adam Maleszyk1811-1874?-1860-1867-?
A Piomnik ???-1860-?
Kurmanowicz??-1860-?

PODSEKRETARZE

ŻYCIEKADENCJA
Tomasz Gruszczyk1902-1941?-1924-?

SEKRETARZE

ŻYCIEKADENCJA
Antoni Piotrowski 1831-??-1850-1853-?
Jan Czarnecki 1825-??-1855-?
Józef Zawisza 1834-??-1858-?
Maciej Chmiel 1828-??-1860-?
Józef Wysocki 1836-??-1865-1871

KASJERZY

ŻYCIEKADENCJA
Michał Dębowczyk1793-1855?-1851-1855
Andrzej Chranicki?1856-1858
Adam Rolle?1859-1864
Maciej Chmiel1826-?1864-1867-?

PISARZE

ŻYCIEKADENCJA
Maciej Chmiel1826-?
A Piomnik ???-1860-?

OSADA GMINNA

1870-1919

Granice Gminy Ostrów w roku 1870.

WÓJTOWIE

Znak funkcyjny wójta gminy,
wym. 55×45 mm

ŻYCIEKADENCJA
Kazimierz Kulik1835-1904
?-1873-1876
Józef Misiuk?1876-1882
Ignacy Wincenty Bodziak1835-19141882-1884
Hipolit Szybiński?1884-1885
Wojciech Niedbalski 1839-19111885-1887
Mikołaj Maleszyk 1841-19171887-1893
Bazyli Chocyk1860-?1893-1895
Jakub Szkuat1870-?1895-1896
Franciszek Oseńko1851-?1896-1902
Konstanty Władimirowicz Klicki?1902-1906
Karol Lec1851-19291906-1911
Piotr Markiewicz 1861-19321911-1913
Józef Szafrański1856-19301913
X Ejsmentewicz??-1914-?
X Lisiuk??-1915-?

SĄD GMINNY

II OKRĘG SĄDU POKOJU W OSTROWIE

SĘDZIOWIE

Oznaka sędziego pokoju używany po 1875 roku,
wym. 87×66 mm

ŻYCIEKADENCJA
Paweł Kuczyński??-1875-1882
Antoni Kordasiewicz?1882-1890
Aleksander Żełtobrjuchow?1890-1893
gen. major Aleksander Pietrow?1893-1901
Aleksander Junicki?1901-1903
kniaź Jerzy Argutyński-Dołgorukow?1903-1905;
1906-1913-?
Eustachy Szafałowicz?1905-1906

ŁAWNICY

Odznaka ławnika używana po 1875 roku,
wymiary: 59×51 mm
ŻYCIEKADENCJA
Jan Matejczuk??-1875-1879
Jan Czech??-1875-1879
Demian Włas1831-19061879-1887
Julian Chmielewski?1879-1882
Jan Panasiuk?1879-1882
Kajetan Kuresza?1882-1887
Paweł Jarosz1849-19121882-1885
Ludwik Kuszyk1842-?1882-1888
Paweł Daszczyk1846-?1884-1890
Józef Misiuk1840-?1887-1892
Jan Andruszczak?1889-1895;
1896-1899
Jan Łebedziuk?1890-1897
Fiodor Jaszczuk?1892-1898;
1900-1903
Józef Meluch?1894-1896;
1897-1905
Piotr Lis?1898-1902;
1903-1906
Joachim Wasilczuk?1899-1900
Jozafat Matejuk?1901-1904;
1906-1908
Jozafat Bzoma?1904-1905;
1906-1907
Jozafat Łukicz?1905-1906
Józef Klementewicz1842-19161905-1906
Stanisław Misiuk1860-19331906-1909
Daniel Łysko1866-??
Piotr Romańczuk?1907-1911
Antoni Romańczuk?1908-1911;
1912-1913-?
Jan Banach?1909-1912
Antoni Gruszczyk?1911-1912
Mikołaj Kowaluk?1911-1913-?

PISARZE

ŻYCIEKADENCJA
Franciszek Stańko?
Aleksander Nikołajew?
Stefan Flisowski 1847-??-1874-1876
Piotr Gliński?1876-1878
Hipolit Szybiński?1878-1884
Wiaczesław Skrabeliński?1884-1885
Dymitr Stepaniuk?1885-1887
Władysław Krassowski 1841-?1887-1888
Piotr Sidor?1888-1890
Władimir Żyrycki?1890-1891
Jan Purtow?1891-1894
Jan Baut?1894-1895
Dymitr Stepaniuk?1895-1896
Ignacy Zatkalik?1896-1898
Antoni Strokan?1898-1899
Konstanty Władymirowicz Klicki?1899-1906
Mikołaj Aleksandrowicz Meldyzon?1906-1911
Stanisław Maleszyk 1862-?1911-1912
Antoni Strokacz?1912-1913-?

II RZECZPOSPOLITA

1918 – 1939

RADA GMINNA

WÓJT

Oznaka wójta gminy,
wym. 50 mm

ŻYCIEKADENCJA
Jan Maleszyk1870-19421919-1920

RADNI

ŻYCIEKADENCJA
Grzegorz Latkowski1854-19311919-1920
Kazimierz Jurach1870-?1919-1920
Józef Prokopowicz1874-19311919-1920
Adam Równiak1871-19261919-1920
Jan Kulik1862-19421919-1920
Antoni Wolski1871-19411919-1920
Franciszek Banachewicz1873-19331919-1920
Józefat Jarmoń1865-?1919-1920
Ignacy Meluch1885-?1919-1920
Jan Zabielski1868-?1919-1920
Jan Malinowski1883-19631919-1920
Aleksander Czarnata1887-?1919-1920

ZASTĘPCY RADNYCH

ŻYCIEKADENCJA
Aleksander Brzozowski1874-?1919-1920
Michał Bernacki1871-19431919-1920
Daniel Łysko1866-?1919-1920
Aleksander Kalisz1876-19471919-1920
Piotr Kulik1891-19731919-1920
Aleksander Maleszyk1882-19401919-1920

Zdjęcie pamiątkowe pierwszej konstytucyjnej Rady Miejskiej z lat 1920-1925.

RADA MIEJSKA

1920-1939

BURMISTRZOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Aleksander Samulik1867-19331920-1927
Szczepan Kulik1876-19541917-1928
Dominik Bolesta1896-19471928-1938
Aleksander Maleszyk 1894-19791938-1939

ZASTĘPCY BURMISTRZA

ŻYCIEKADENCJA
Józef Maleszyk1888-?1920-1927
Aleksander Lec1879-1955?-1924-?
Antoni Lec1875-19511927-1934
Aleksander Maleszyk 1894-19791934-1938

Zdjęcie pamiątkowe drugiej Rady Miejskiej z 1927 roku.

RADNI

ŻYCIEKADENCJA
ks. Władysław Bieniecki1868-19291920-1927
1927-1929
Jan Abramik1875-19551920-1927
Jan Adamski 1882-19601920-1927
Aleksander Latkowski1884-19561920-1927
Piotr Klejst1894-?1920-1927
Szczepan Kulik1876-19541920-1927
1927-1934
Franciszek Banachewicz1873-19331920-1927
Ignacy Meluch1874-?1920-1927
Aron Chil Szulman?1920-1927
Moszko Hersz Szapiro?1920-1927
1927-1934
Boruch Szapiro?1920-1927;
1927-193
Andrzej Korol1890-19411927-1934
Aleksander Maleszyk1882-19401927-1934
Jan Maleszyk1870-19421927-1934
Salomon Goldwag?1927-1934
Ignacy Prokopowicz1867-19331927-1934
Aron Szapiro?1927-1934
Ignacy Chocyk1882-?1927-1934
1934-1938
Andrzej Pietruszewski1895-19611927-1934
1934-1938
Wincenty Samulik1898-?1934-1938
Władysław Szafrański1887-19641934-1938
Zallel Last1898-?1934-1938
Abram Szmul Rolnik1895-?1934-1938
Aleksander Maleszyk1894-19791934-1938
Antoni Gierczak1900-?1934-1938
Mendel Fajersztejn1902-?1934-1938
Ignacy Kalisz1902-19801934-1938
Józef Łabęcki1875-19421934-1938
Abram Winder1896-?1934-1938

ZASTĘPCY RADNYCH

ŻYCIEKADENCJA
Aleksander Maleszyk1882-19401920-1927
Franciszek Bodziak1882-19571920-1927
Adam Czabaj1878-19341920-1927
Ignacy Kotus1884-?1920-1927
Beniamin Sznajder?1920-1927
Chaim Luzer Trzewik?1920-1927
Stanisław Łubkowski1887-19751927-1934
Jan Drozd1882-19341927-1934
Szloma Magiezes?1927-1934
Teodor Trocyk1886-?1927-1934
Bazyli Misiuk1871-19531927-1934
Aron Chil Szulman?1927-1934

ŁAWNICY

ŻYCIEKADENCJA
Józef Szafrański1856-19301920-1927
Jan Maleszyk1870-19421920-1927
1927-1934
Jan Walkiewicz1883-19471927-1934
1934-1938
Jan Jurach1934-1938
Andrzej Szafrański1892-19741934-1938

ZASTĘPCY ŁAWNIKÓW

ŻYCIEKADENCJA
Aleksander Maleszyk1868-19281920-1927
Józef Prokopowicz1874-19311920-1927

SEKRETARZE

ŻYCIEKADENCJA
Stanisław Pajka1893-??-1920
Dominik Bolesta1896-19471920-1927
Tomasz Gruszczyk1902-1941?-1931-?

KASJERZY

ŻYCIEKADENCJA
Józef Maleszyk1888-?1920-1927
Wszewołod Tulczyjew

PISARZE

Oznaka pisarza gminy,
wym. 50 mm

ŻYCIEKADENCJA

III RZESZA NIEMIECKA

1939 – 1944

BURMISTRZOWIE

Pieczęć burmistrza Ostrowa podczas okupacji niemieckiej
ŻYCIEKADENCJA
Edward Vetter ?1939-1940
Józef Żernicki?1940-1941
Mieczysław Nazarewicz?1941-1942
Julian Rzymowski?1942-1944
Stanisław Zatorski1913-20031944

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

1944 – 1950

MIEJSKA RADA NARODOWA

Organ uchwałodawczy wybierany częściowo przez mieszkańców. Radnych powoływały także organizacje społeczne i polityczne. MRN sprawowała kontrolę na ogółem jednostek administracji miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM MRN

Insygnium Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej ,
wym. 40 mm (60 po wierzchołkach)

ŻYCIEKADENCJA
Adam Kuder?1950-1951
Bolesław Kanclerz 1924-20141951-1960
Tadeusz Korol 1923-20031960-1966
Franciszek Wacław Lewacki1937-19961966-1969
Eugeniusz Kołodyński?1969-1970
Antoni Pietraś 19351970-1972

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO MRN

ŻYCIEKADENCJA

CZŁONKOWIE PREZYDIUM MRN

ŻYCIEKADENCJA

ZARZĄD MIEJSKI

Organ zarządzający i wykonawczy powoływany przez MRN.

BURMISTRZOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Stanisław Dąże1904-19701944-1945
Andrzej Pietruszewski 1895-19611945-1949
Jan Doroszewski1901-19921949-1950

ZASTĘPCY BURMISTRZA

ŻYCIEKADENCJA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

ŻYCIEKADENCJA

1950 – 1972

MIEJSKA RADA NARODOWA

Organ uchwałodawczy, który zbierał się przynajmniej raz w miesiącu. Radnych nadal powoływały organy partyjne, organizacje społeczne i gospodarcze. Przemożny wpływ na obsadę mandatów posiadał miejscowy komitet PZPR. W praktyce radnych dość często odwoływano i powoływano w ich miejsce nowych. MRN wybierana była od 1954 roku.

RADNI

1954 – 1973

Odznaka radnego Miejskiej rady Narodowej,
wym. 23 mm.
ŻYCIEKADENCJA
Bolesław Kanclerz 1924-20141954-1955
1958-1961
Stanisław Grodek1954-1955
Jan Doroszewski1954-1955
Tadeusz Korol1954-1955
1958-1961
1961-1965
Kazimierz Maleszyk 1954-1955
Bolesław Misiuk1954-1955
1958-1961
Szczepan Drozd1954-1955
1958-1961
1961-1965
1969-1973
Antoni Maleszyk1954-1955
Stanisław Pogorzelec1954-1955
Stanisław Warchocki1954-1955
Maria Maleszyk1954-1955
Wiktor Smyk1954-1955
Jan Wolski1954-1955
Maria Roman1954-1955
1958-1961
1965-1969
Teofila Pietraś1954-1955
Stanisław Wiśniewski1954-1955
Antoni Abramik1954-1955
Czesław Kapitan1954-1955
Jan Barszcz1954-1955
Tadeusz Bronisz1954-1955
Antoni Pietraś1958-1961
1961-1965
1965-1969
1969-1973
Rafał Brodecki1958-1961
1961-1965
Stanisław Wolski1958-1961
Florian Meluch1958-1961
Bolesław Chudzik1958-1961
1961-1965
Bolesław Antonik1958-1961
1965-1969
Aleksander Gruszczyk1958-1961
1961-1965
Felicja Łabęcka1958-1961
Kazimierz Musiej1958-1961
Kazimierz Kapitan1958-1961
Feliks Goławski1958-1961
1961-1965
Stanisław Posio1958-1961
Tadeusz Walkiewicz1958-1961
1969-1973
Stanisław Drozd1958-1961
Feliks Miedzianowski1958-1961
Stanisław Kuszyk1961-1965
Stanisława Żukiewicz1961-1965
Edward Rokosz1961-1965
Marian Skóra1961-1965
Andrzej Pietruszewski1961-1965
Adela Świerszczewska1961-1965
Waldemar Żak1961-1965
1965-1969
1969-1973
Maria Szostakiewicz1961-1965
Stanisław Dąże1961-1965
1965-1969
Maria Czarnecka1961-1965
1965-1969
Kajetan Chocyk1961-1965
Kazimierz Maleszyk s. Jana1961-1965
Antoni Grabowski1961-1965
1965-1969
1969-1973
Krystyna Damelkiewicz1965-1969
Stanisław Misiuk1965-1969
1969-1973
Anna Maleszyk1965-1969
Kazimierz Walkiewicz1965-1969
Aleksander Meluch1965-1969
1969-1973
Franciszek Lewacki1965-1969
Marian Chomicz1965-1969
Zdzisław Strug1965-1969
Ryszard Niećko1965-1969
Bolesław Kubera1965-1969
1969-1973
Maria Kołek1965-1969
Franciszek Domański1969-1973
Teresa Kołodziej1969-1973
Kazimierz Czabaj1969-1973
Jan Nowak1969-1973
Mieczysław Malinowski1969-1973
Władysław Wysocki1969-1973
Teresa Woźniak1969-1973
Wiesław Mileszczyk1969-1973
Eugeniusz Kołodyński1969-1973
Wanda Grosz1969-1973
Józef Kapitan1969-1973

ZASTĘPCY RADNYCH

ŻYCIEKADENCJA
Stanisław Drozd1954-1955
Mieczysław Tajer1954-1955
Ludwik Kapitan1954-1955
Kazimierz Maleszyk1954-1955
Kazimierz Żarkiewicz1954-1955
Franciszka Bójko1954-1955

PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

Organ zarządzający i wykonawczy powoływany z grona członków MRN (dopuszczano także wybór spoza grona radnych). Organ ten kreowała MRN, jednak wybór musiał być zatwierdzony przez Powiatową Radę Narodową zgodnie z zasadą podporządkowania niższych rad narodowych, wyższym radom. Prezydium MRN działał kolegialnie i zbierał się raz w tygodniu.

PRZEWODNICZĄCY

ŻYCIEKADENCJA

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

ŻYCIEKADENCJA

SEKRETARZE

ŻYCIEKADENCJA

CZŁONKOWIE

ŻYCIEKADENCJA

1954 – 1961

GROMADA KOLECHOWICE

W skład gromady Kolechowice w powiecie włodawskim włączono dotychczasowe gromady: Kolechowice kolonia, Kolechowice wieś i Kolechowice folwark ze zniesionej gminy Tyśmienica. Gromadę włączono do powiatu lubartowskiego z dniem 1 stycznia 1955 roku. Zniesiono ją z końcem 1961 roku. Cały obszar włączono do nowo powołanej gromady Ostrów Lubelski.

RADNI

ŻYCIEKADENCJA
Konstanty Obara1954-1955
1958-1961
1961-1965
Aleksander Drabik1954-1955
Kazimiera Niewęgłowska1954-1955
Walerian Stradowski1954-1955
Augustyn Respondek1954-1955
1958-1961
1961-1965
Helena Michałek1954-1955
1958-1961
1961-1965
Piotr Gryzio1954-1955
1958-1961
Bolesław Walenciuk1954-1955
Edmund Świderski1954-1955
Antoni Bodzak1954-1955
Teofil Domański1954-1955
Mikołaj Mareta1954-1955
1958-1961
Ignacy Karczmarek1958-1961
Marian Meluch1958-1961
1961-1965
Konstanty Kuczyński1958-1961
1961-1965
Marian Chyc1958-1961
Sabina Dasiuk1958-1961
Kazimierz Drozd1958-1961
1961-1965
Tadeusz Biały1958-1961
Franciszek Malinowski1958-1961
Jan Wierzchowski1958-1961
Stanisław Woźniak1958-1961
Aniela Wołyńczuk1961-1965
Tadeusz Węgrzyński1961-1965
Czesław Kozicki1961-1965
Zenon Kasperczuk1961-1965
Bolesław Kasperczuk1961-1965
Marian Antonik1961-1965
Irena Danielkiewicz1961-1965
Marian Rak1961-1965
Helena Korol1961-1965

1954 – 1961

GROMADA ROZKOPACZEW

W skład gromady Rozkopaczew włączono dotychczasowe gromady: Rozkopaczew, Rudka Kijańska, Wólka Stara i Radzic Nowy ze zniesionej gminy Ludwin. Gromada funkcjonowała do końca 1972 roku.

RADNI

ŻYCIEKADENCJA
Ignacy Czubacki1954-1955
Gustaw Wal1954-1955
Stanisław Czubacki s. Pawła1954-1955
Józef Teruj1954-1955
Józef Słomka1954-1955
Wacław Smyk1954-1955
1958-1961
Tadeusz Siegieda1954-1955
Edward Siepsiak1954-1955
1958-1961
1961-1965
Jan Czubacki1954-1955
Wacław Siodłowski s. Michała1954-1955
Franciszek Duda1954-1955
Stanisław Czubacki s. Leona1954-1955
Edwarda Kłoda1954-1955
Wacław Siodłowski s. Mateusza1954-1955
Wacław Siodłowski s. ?1958-1961
Aleksander Dembek1954-1955
Jan Sipta1954-1955
Wacław Kudła1954-1955
Antonina Wawrzyńczuk1954-1955
1961-1965
1965-1969
1969-1973
Kazimiera Włodarska1954-1955
Stanisław Wysocki1954-1955
Stanisław Płoski1954-1955
Tadeusz Szalast1954-1955
Jan Smyk1954-1955
1958-1961
Franciszek Kudła1958-1961
Piotr Zalewski1958-1961
Tadeusz Czubacki1958-1961
Czesław Stachura1958-1961
1961-1965
Józef Macieńko1958-1961
1965-1969
1969-1973
Józef Szalast1958-1961
Czesław Połajdowicz1958-1961
1961-1965
Leokadia Szalast1958-1961
Wacław Kłoda1958-1961
1961-1965
1969-1973
Antoni Hoduń1958-1961
Bolesław Czubacki1958-1961
Czesław Pietrzycki1958-1961
1961-1965
Andrzej Siepsiak1958-1961
1961-1965
1965-1969
1969-1973
Wacław Biały1958-1961
Kazimierz Kłoda1958-1961
1961-1965
Roman Czubacki1958-1961
Henryk Filipek1961-1965
Lucyna Panasiewicz1961-1965
Aleksander Wójcik1961-1965
1965-1969
1969-1973
Stanisław Macieńko1961-1965
Władysław Jesionek1961-1965
1965-1969
1969-1973
Elżbieta Ponikowska1961-1965
Władysław Wysocki1961-1965
Jan Siepsiak1961-1965
1965-1969
1969-1973
Zygmunt Sobolewski1961-1965
1965-1969
1969-1973
Stanisław Kalisz1961-1965
1965-1969
1969-1973
Zenobia Siepsiak1961-1965
Piotr Sawicki1961-1965
Maria Baka1961-1965
1965-1969
1969-1973
Wacław Chłopaś1961-1965
Wacław Wyszomirski1961-1965
1965-1969
1969-1973
Mieczysław Jesionek1965-1969
1969-1973
Jan Chudziak1965-1969
1969-1973
Kazimierz Woźniak1965-1969
1969-1973
Jan Radko1965-1969
Stanisław Greguła1965-1969
1969-1973
Kazimierz Szewczyk1965-1969
1969-1973
Janina Soszka1965-1969
1969-1973
Wiesław Kłoda1965-1969
Mieczysław Duda1965-1969
Helena Kłoda1965-1969
Jerzy Kapron1965-1969
Franciszek Czubacki1965-1969
1969-1973
Ignacy Kłoda1965-1969
1969-1973
Zofia Jemielniak1969-1973
Emilia Klepka1969-1973
Bolesław Aleksandrowicz1969-1973
Roman Maleszyk1969-1973

1962 – 1972

GROMADA OSTRÓW LUBELSKI

W skład gromady Ostrów Lubelski powołanej z początkiem 1962 roku włączono dotychczasową, zniesioną gromadę: Kolechowice (całą), wieś i kolonię Brzostówka, wieś i kolonię Wólka Zawieprzycka ze zniesionej gromady Brzostówka, a także wieś i kolonię Kaznów z gromady Tarło oraz przedmieścia Jamy i Bójki z miasta Ostrów Lubelski. Gromada funkcjonowała do 1972 roku.

RADNI

ŻYCIEKADENCJA
Wacław Fiutka1965-1969
1969-1973
Kazimierz Filipiuk1965-1969
Czesława Budzyńska1965-1969
1969-1973
Wacław Polak1965-1969
Czesław Kapitan1965-1969
1969-1973
Stanisława Żółkiewicz1965-1969
Zbysław Abramik1965-1969
Stanisław Jóźwik1965-1969
Tadeusz Węgrzyński1965-1969
1969-1973
Augustyn Respondek1965-1969
1969-1973
Zenon Kasperczuk1965-1969
1969-1973
Józef Zarębski1965-1969
1969-1973
Helena Olejniczek1965-1969
1969-1973
Jan Tracz1965-1969
Marian Antonik1965-1969
Jan Bączek1965-1969
Julian Czyżyk1965-1969
Ryszard Pyła1965-1969
1969-1973
Marian Małyska1965-1969
Marian Maczuba1965-1969
Franciszek Lato1965-1969
Stanisław Oleszczuk1965-1969
Zenon Michał Pomorski1965-1969
1969-1973
Antoni Nowosadzki1965-1969
1969-1973
Stefan Grzegorczyk1965-1969
Marianna Pielecka1965-1969
Zdzisław Czubacki1965-1969
1969-1973
Ryszard Furmańczuk1969-1973
Julian Fiutka1969-1973
Marian Budzyński1969-1973
Urszula Borówka1969-1973
Florian Meluch1969-1973
Stanisław Musiej1969-1973
Jan Tracz1969-1973
Stefan Bisiakowski1969-1973
Tadeusz Antonik1969-1973
Wiesława Skrzypczyńska1969-1973
Józefa Gryzio1969-1973
Stanisław Szalast1969-1973
Tadeusz Wronowski1969-1973
Antoni Marzec1969-1973
Zdzisław Spaczyński1969-1973

1972 – 1990

MIEJSKA I GMINNA RADA NARODOWA

Organ uchwałodawczy

RADNI

ŻYCIEKADENCJA
Bolesław Kanclerz 1924-20141984-1988
Stanisław Wiśniewski1984-1988
1988-1990
Antoni Abramik1988-1990
Czesław Kapitan1973-1977
Rafał Brodecki1988-1990
Tadeusz Bronisz1973-1977
1978-1984
Tadeusz Walkiewicz1973-1977
1978-1984
Florian Meluch1978-1984
1984-1988
Stanisław Misiuk1973-1977
1978-1984
1984-1988
Aleksander Meluch1973-1977
1978-1984
Władysław Wysocki1973-1977
Józef Kapitan1978-1984
Julian Fiutka1973-1977
Wanda Nieścioruk1973-1977
Wacław Fiutka1973-1977
1978-1984
1984-1988
1988-1990
Zbigniew Kiełbowicz1973-1977
1978-1984
Czesław Jemielniak1973-1977
Marian Antonik1973-1977
1978-1984
Henryk Domański1973-1977
Jan Tracz1973-1977
1978-1984
Mikołaj Matejczuk1973-1977
Tadeusz Marian Walkiewicz1973-1977
Zdzisław Czubacki1973-1977
Mieczysław Jesionek1973-1977
Elżbieta Wawrzyńczuk1973-1977
Mieczysław Wojciechowski1973-1977
1978-1984
Zofia Jemielniak1973-1977
Henryk Kłoda1973-1977
Franciszek Czubacki1973-1977
Antoni Hoduń1973-1977
Grażyna Czubacka1973-1977
1978-1984
Edward Smyk1973-1977
1978-1984
1984-1988
Kazimierz Siodłowski1973-1977
Stanisław Musiej1973-1977
1978-1984
1984-1988
Bolesław Klementewicz1973-1977
1978-1984
Halina Czajkowska1973-1977
Klemens Ptach19351973-1977
Stanisław Korzan1973-1977
Teresa Drozd1973-1977
Stanisław Prokopowicz1973-1977
Franciszek Niedbalski1973-1977
1978-1984
1984-1988
Stanisław Szkuat1978-1984
Feliks Drozd1978-1984
Janina Drozd1978-1984
1984-1988
Aleksander Jakoniuk1978-1984
Maria Lewacka1978-1984
1984-1988
Stanisław Matejuk1978-1984
1984-1988
Mirosław Marciniak1978-1984
Zygmunt Smyk1978-1984
1984-1988
Władysław Drozd1978-1984
Lucjan Biernacki1978-1984
Anna Gołębiowska1978-1984
Zygmunt Domaszewski1978-1984
Anna Misiuk1978-1984
Marian Kanak1978-1984
1984-1988
Genowefa Fiutka1978-1984
1988-1990
Lucjan Fiutka1978-1984
Krystyna Stawinoga1978-1984
Witold Woźniak1978-1984
Leokadia Kłoda1978-1984
Elżbieta Szymaniak1978-1984
Wiesława Biała1978-1984
Edmund Budka1978-1984
Lucjan Budka1978-1984
Zygmunt Kłoda1978-1984
Kazimierz Mąka1978-1984
1984-1988
Stanisław Mrozek1978-1984
1984-1988
1988-1990
Witold Iwanicki1978-1984
Emilia Klepka1978-1984
Zofia Hawrylak1978-1984
1984-1988
Stanisław Walkiewicz1978-1984
1988-1990
Józef Haraszczuk1978-1984
Wiesława Szymanek1978-1984
1984-1988
1988-1990
Kazimierz Bodzak1978-1984
Stanisław Leszek Kaczmarek19471978-1984
Zygmunt Sochal1984-1988
Zygmunt Bronisz1984-1988
1988-1990
Władysław Mikucewicz1984-1988
Józef Gruszczyk1984-1988
Alina Kieller1984-1988
Tadeusz Klementewicz1984-1988
Stanisław Zatorski1984-1988
Stanisław Kondrat1984-1988
Zygmunt Kiełbowicz1984-1988
Jerzy Derecki1984-1988
Jan Kwapiński1984-1988
Zenon Nawrocki1984-1988
Kazimierz Kłoda1984-1988
Zenon Kłoda1940-20101984-1988
Tadeusz Jóźwiak1984-1988
Ludwik Duda1984-1988
Wiesław Wójcik1984-1988
Krystyna Hoduń1984-1988
Bogdan Sawicki1984-1988
Stanisław Karwacki1984-1988
Wacław Drozd1984-1988
Stanisław Haraszczuk1984-1988
Marian Kurowski1984-1988
Józef Wierzchowski1984-1988
Kazimierz Posiej1984-1988
Stefan Skomorowski1984-1988
1988-1990
Stanisław Maleszyk1984-1988
1988-1990
Jan Kudła1984-1988
1988-1990
Zygmunt Bunia1984-1988
1988-1990
Kazimierz Woźniak1984-1988
1988-1990
Czesław Pietrzycki1984-1988
1988-1990
Edward Markiewicz1988-1990
Henryk Gruszczyk1988-1990
Zofia Kozłowska1988-1990
Władysława Bącik1988-1990
Zygmunt Meluch1988-1990
Elżbieta Kołek1988-1990
Tadeusz Błazik1988-1990
Ludwik Nawrocki1988-1990
Waldemar Skubik1988-1990
Andrzej Bunia19571988-1990
Tadeusz Korzan1988-1990
Mieczysława Jachewicz1988-1990
Władysław Stanisław Białek1984-1988
1988-1990
Władysław Kowalik1988-1990
Krzysztof Iwanek1988-1990
Andrzej Ligęza1988-1990
Zbigniew Czabaj1988-1990
Tadeusz Bernacki1988-1990
Krystyna Derecka1988-1990
Teresa Grodek1988-1990
Lidia Kłoda1988-1990
Wacław Siepsiak1988-1990
Grażyna Kłoda1988-1990
Adam Wojciechowski1988-1990
Zenon Kłoda1988-1990
Wiesław Koziej1988-1990
Wacław Siodłowski1988-1990
Ryszard Kłoda1988-1990
Wiktoria Biała1988-1990
Janina Kudła1988-1990
Krzysztof Woźniak1988-1990
Jan Bronisz1988-1990
Zdzisław Drozd1988-1990
Edward Barszczyk1988-1990
Tadeusz Antonik1988-1990
Jolanta Kozłowska1988-1990

PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

Reprezentowało daną jednostkę na zewnątrz.

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczącym rady zostawał obligatoryjnie w l. 1974-1980 pierwszy sekretarz lokalnego komitetu PZPR.

ŻYCIEKADENCJA

ZASTĘPCY PRZEWODNICZACEGO

ŻYCIEKADENCJA

NACZELNICY

Organ administracji państwowej oraz organ wykonawczy i zarządzający gminnej rady narodowej. Posiadał liczne obowiązki i uprawnienia, jednak mógł popaść w konflikt z przewodniczącym prezydium, który posiadał ogromną władzę z racji przewodzenia lokalnymi strukturami PZPR. Naczelnik był powoływany o odwoływany przez wojewodę.

ŻYCIEKADENCJA
Jerzy Polański?1972-1973
Wiesław Mileszczyk 1939-19911973-1979
Aleksander Jakoniuk 1946-20201979-1986
Zygmunt Smyk 19421986-1989
Jerzy Przystupa19581990

ZASTĘPCY NACZELNIKA

ŻYCIEKADENCJA
Stanisław Matejuk?-1987-?

SEKRETARZE BIURA

ŻYCIEKADENCJA

III RZECZPOSPOLITA

1990 – obecnie

BURMISTRZOWIE

ŻYCIEKADENCJA
Grzegorz Gregorowicz19561990-1997
Barbara Jezior1961-20131997-1998
Jarosław Jośko19631998-2010
Ryszard Smerdel19562010-2014
Józef Krzysztof Gruszczyk19632014-2024
Włodzimierz Kołton 19762024-?

ZASTĘPCY BURMISTRZA

ŻYCIEPRACA
Barbara Jezior1961-20131997-1998
Witold Sipta1998-2003
Andrzej Józef Bunia19572003-2022
Sylwia Szczepańska zd. Bartosik 19782023-?

SEKRETARZE

ŻYCIEKADENCJA
Barbara Jezior1961-20131990-2013
Sylwia Szczepańska zd. Bartosik 19782013-?

Członkowie Zarządu I Kadencja 1990-1994

ŻYCIEFUNKCJAUWAGI
Ludwik Nawrockiprzewodniczący Rady Gminy i Miasta
Marian AntonikV-ce przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Roman MierzV-ce przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Władysław Kowalik
Jerzy Skoczylasdo 30.04.1991 r. (rezygnacja z członkostwa w Zarządzie)
Wiesław Janasz
Kazimierz Filipek

Radni Rady I Kadencji 1990-1994

ŻYCIEUWAGI
Zbysław Abramik
Marian Antonik
Zygmunt Broniszdo 23.10.1991 r. (odwołany z funkcji Radnego z powodu wygaśnięcia mandatu)
Kazimierz Czabaj
Kazimierz Filipek
Mieczysław Haraszczukod 30.04.1991 r. (powołany do członkostwa w Zarządzie)
Wiesław Janasz
Zenon Kłoda
Władysław Kowalikod 05.06.1990 r. delegat do sejmiku samorządowego
Marek Karwacki
Jadwiga Maleszyk
Roman Mierz
Jerzy Polański
Ludwik Nawrocki
Jerzy Szklarczyk
Wacław Siodłowski
Jerzy Skoczylas
Joanna Żak
Andrzej Buniaod 23.10.1991 r.

Członkowie Zarządu II Kadencja 1994-1998

ŻYCIEFUNKCJA
Ludwik Nawrockiprzewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław LipniackiV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz LitwinekV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Haraszczuk
Tadeusz Jóżwiak
Marek Karwacki
Roman Mierz
Jerzy Szklarczyk

Radni Rady II Kadencji 1994-1998

ŻYCIE
Zbysław Abramik
Anna Fijałkowska
Tadeusz Jóźwiak
Mieczysław Haraszczuk
Adam Korol
Marek Karwacki
Władysław Kowalik
Mieczysław Lipniacki
Kazimierz Litwinek
Józefa Mileszczyk
Roman Mierz
Ludwik Nawrocki
Kazimierz Prończuk
Jerzy Szklarczyk
Jerzy Skoczylas
Wacław Siodłowski
Jan Wierzchowski
Antoni Tajer

Członkowie Zarządu III Kadencja 1998-2002

ŻYCIEFUNKCJAUWAGI
Władysław Kowalikprzewodniczący Rady Miejskiej od 30.10.1998 r. do 25.07.2001 r.(odwołany z funkcji przewodniczącego Rady)
Tadeusz SzalastV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Jadwiga WalkiewiczV-ce przewodnicząca Rady Miejskiej od 30.10.1998 r. do 25.07.2001 r.(zrezygnowała z funkcji wice przewodniczącej)
Kazimierz Abramik
Andrzej Domańskiprzewodniczący Rady Miejskiej od 08.08.2001 r.
Zbigniew Górny
Tadeusz Korzan
Irena Plakut

Radni Rady III Kadencji 1998-2002

ŻYCIEUWAGI
Kazimierz Abramik
Jolanta Bzoma
Andrzej Domański
Zdzisław Drozd
Tadeusz Fituch
Mirosław Fiutka
Zbigniew Górny
Bożena Kalisz
Tadeusz Korzan
Władysław Kowalik
Mirosław MarciniakV-ce przewodniczący Rady Miejskiej od 08.08.2001 r.
Władysław Mikucewicz
Irena Plakut
Wacław Siodłowski
Tadeusz Szalast
Witold Sipta
Jadwiga Walkiewicz
Kazimierz Woźniak

Radni Rady IV Kadencji 2002-2006

ŻYCIEFUNKCJA
Mirosław Iwanekprzewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz AbramikV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Franciszka SiepsiakV-ce przewodnicząca Rady Miejskiej
Ryszard Smerdel
Dariusz Czapski
Dariusz Grzesiak
Halina Mąka
Beata Czapska
Jolanta Janicka
Andrzej Domański
Grzegorz Skomorowski
Roman Grzybała
Sławomir Miziołek
Piotr Zalewski
Danuta Drabik

Radni Rady V Kadencji 2006-2010

ŻYCIEFUNKCJA
Mirosław Iwanekprzewodniczący Rady Miejskiej do 17.10.2009 r. (zmarł)
Leon MaleszykV-ce przewodniczący Rady Miejskiej i od 27.11.2009 r. przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir MiziołekV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Drozd
Henryk Goławski
Krzysztof Nawrocki
Stanisław Szkuat
Tadeusz Fituch
Jolanta Janicka
Edward Barszczyk
Mieczysław Lipniacki
Dariusz Grzesiak
Leszek Czubacki
Piotr Zalewski
Krzysztof Woźniak

Radni Rady VI Kadencji 2010-2014

ŻYCIEFUNKCJAUWAGI
Tadeusz Fituchprzewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir MiziołekV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek ChmielewskiV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Górny
Antoni Kamiński
Sylwia Szczepańskado 12.07.2013 r.
Stanisław Szkuat
Robert Powałka
Tadeusz Woźniak
Edward Barszczyk
Mieczysław Lipniacki
Leszek Czubackido 22.09.2014 r. (zmarł)
Jerzy Drozd
Krzysztof Wójtowicz
Piotr Puchacz
Józef Gruszczykod 06.10.2013 r. (wybory uzupełniające bez głosowania)

Radni Rady VII Kadencji 2014-2018

ŻYCIEFUNKCJA
Robert Powałkaprzewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir MiziołekV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz LipskiV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Borzęcki
Antoni Kamiński
Mariola Socha
Krzysztof Nawrocki
Zenon Miąc
Tadeusz Woźniak
Beata Drabik
Katarzyna Banucha
Tomasz Szymula
Agnieszka Jesionek
Krzysztof Wójtowicz
Piotr Puchacz

Radni Rady VIII Kadencji 2018-2024

ŻYCIEFUNKCJAUWAGI
Jerzy Sobichprzewodniczący Rady Miejskiejdo 29.12.2022 r. (zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady)
Kazimierz Kosiakprzewodniczący Rady Miejskiejod 29.12.2022 r.
Dariusz LipskiV-ce przewodniczący Rady Miejskiej
Agnieszka JesionekV-ce przewodnicząca Rady Miejskiej
Izabela Belniakdo 28.04.2020 r. (zrezygnowała z funkcji Radnej)
Wioleta Bodziakod 26.07.2020 r.
Ryszard Smerdel
Wiesław Maleszyk
Antoni Kamiński
Mariola Socha
Jolanta Janicka
Edward Barszczyk
Leszek Gadaj
Marcin Siodłowski
Janusz Szalast
Barbara Karwacka

Radni Rady IX Kadencji 2024-2029

ŻYCIEFUNKCJAUWAGI
Łukasz Kowalski Przewodniczący Rady Miejskiej
Beata Sawicka Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Ryszard Smerdel Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Agnieszka Abramowska
Edward Barszczyk
Katarzyna Bodzak
Leszek Gadaj
Jolanta Janicka
Karol Kapitan
Mirosław Ligęza
Piotr Puchacz
Marcin Siodłowski
Maria Szczepańska
Tomasz Szymula
Marek Wójtowicz

Lata 1944-1990 na podstawie: Leszek Zugaj, Gmina Ostrów Lubelski – Dzieje Samorządu i Administracji w latach 1807 – 1990, Lublin 2020.