Władze miejskie

I RZECZPOSPOLITA

WIEŚ

XIV w. – 1548

WŁAŚCICIELE

 CZAS
Mikołaj i Jakub z Ostrowa?-1441-?
Teodoryk-Dytrych?-1442-1443
Jan z Ostrowa?-1442-1443
Marcin z Ostrowa1441-1459
Jan Szreniawa z Ostrowa1443-?
Jakub z Ostrowa1445-1469
Mikołaj z Ostrowa1450-1469
Andrzej Trzaska, Trzeska, syn Grzegorza z Ostrowa1451-1469
Stanisław, Jakub, Mikołaj i Andrzej1453
podział dóbr między braćmi stryjecznymi:
Jakubowi 1/2 wsi przy granicy parczowskiej
z prawem urządzenia stawu na rzece Tyśmienicy,
Mikołajowi, Andrzejowi i Marcinowi druga połowa wsi
do granicy kolechowskiej
1459
Piotr z Ostrowa, brat Jakuba;
Hieronim alias Jarek syn Jakuba z Ostrowa
1466
dziedzic Marcin z Ostrowa i jego synowie Andrzej i Krystyn1484
dziedzicowie bracia Jakub i Stanisław Zaklikowie z Bystrzycy1488
Maciej syn Andrzeja sprzedaje swą część ojczystą w Ostrowie za 30 grzywien Janowi z Milanowa1490
Marcin Trzaska zastawia swą część w Ostrowie Andrzejowi Milanowskiemu za 90 grzywien1493
Jakub i Jan1531-1533

WÓJTOWIE

 ŻYCIEPRACA
Jachna i jej syn Mikołaj??-1453-?
Wacław Grzymała?1548-1565-?
Jakub Grzymała??-1570-1584
Andrzej Zawadzki1584-?

MIASTO

RADA MIEJSKA

1548-1795

Pieczęć miasta królewskiego Ostrowa z XVI wieku
“SIGLUM OPIDI SACRE MAJESTATIS REGIE OSTROW”

Najwyższy organ władzy miejskiej działająca przez jeden rok jako organ kolegialny, składała się z 4 rajców, z których każdy przez jeden kwartał pełnił rolę burmistrza. Pochodziła ona częściowo z nominacji dworskiej, częściowo z wyboru pospólstwa (najczęściej 2 rajców pochodziło z nominacji dworu, 2 z wyboru pospólstwa ale nie była to praktyka). Burmistrzowie przyjmowali zeznania o zawartych kontraktach pożyczkowych lub zastawnych oraz pokwitowaniach uiszczenia należności przez pożyczkobiorców i zastawników. Zdarzało się, że tylko w ich obecności składano zeznania o dokonanych umowach kupna-sprzedaży.

Kompetencje:

Organ administracyjno – samorządowy, zawiadywała funduszami miejskimi, kompetencje finansowe (opłaty z myta, dzierżawy, kar sądowych), utrzymywała porządek w mieście dbając o czystość i bezpieczeństwo, urządzenia komunalne. W jej gestii leżały obowiązki archiwalne, gdyż w budynku rady przechowywano skrzynie z księgami miejskimi i przywilejami. Kompetencje sądownicze przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego ale zdarzało się, że i karnego.

 ŻYCIEPRACA
Szymon Szostkiewicz zwany Szostek?1605
Jan Iwanowski?1605
Jan Skider?1655
Maciej Kramarczyk?1659
Adam Byczek?-17291663,1679
Andrzej Marczyk ?-16951674,1675,
1685,1686,
1693,1695
Andrzej Franciszek Kwas ?-16891675,1685,
1686
Stanisław Kobyleński ?1679,1681,
1692
Teodor Ilkiewicz?1685,1702
Jan Kobyleński ?1685,1693
Jan Kleszczowski zwany Kątnik,
herbu Topór
?1688,1689
Jan Cybulski?1691,1693,
1694,1695,
1701,1702,
1703,1704,
1712,1713
Jakub Kleszczowski zwany Słotwiniak,
herbu Topór
?-16991691
Mikołaj Wojniec ?-przed17081691,1696,
1697
Albert Zając ?-16981693
Jan Lenkiewicz ?1693,1695,
1696,1701,
1702,1703,
1704,1705
Stefan Gruszczyk?1693
Wasyl Partyka?1693
Bartłomiej Cybulski ?1695,1696,
1703
Maciej Opałkowicz ?1695,1702
Jan Banach?1695
Walerian Kwas ?1700,1702,
1703,1721
Maciej Babicki?1702
Jerzy Klimenti (Klementewicz)?1702
Klemens Jurach?1703
Adam Wasielkowski?1704
Andrzej Babicki 1669-17101708,1709,
1710
Grzegorz Maleszyk ?1708,1709,
1710,1711,
1712
Wojciech Babicki 1680-17311712
Baltazar Babicki1685-17391718,1719,
1721
Mikołaj Kosman?1721
Paweł Badkowski?1721
Tomasz Gruszczyk?1721
Mikołaj Jurach?1721
Łukasz Waszkowicz ?-17441721
Jan Klimentowicz ?1727
Andrzej Kulikiewicz ?-17441727
Jan Gruszczyk?1727
Marcin Maleszyk?1727
Szymon Czabaj 1672-?1727
Danił Bliźniuk?1727
Chwedor Wawrysik?1727
Mikołaj Markiewicz 1754-18231787,1794,
1795
Andrzej Miedzianowski1754-?1789 - prezydent
Stefan Kalisz1766-18471794 - prezydent
Józef Gmitrzyk?1789,
1794 - burmistrz
Tomasz Pawłowicz?1794 - burmistrz
Jan Sawczuk1759-18261794 - burmistrz
Szymon Kozłowski 1739-18111794 - rajca
Stefan Markiewicz?1794 - rajca
Franciszek Miłkowski1757-?1794 - rajca
Jan Klementewicz?1794 - rajca

PISARZE

Ich głównym zadaniem było prowadzenie dokumentacji sądu ziemskiego i posiedzeń Rady Miejskiej. W średniowiecznym jak i nowożytnym społeczeństwie był jednym z niewielu ludzi, którzy potrafili pisać i czytać, jego usługi były więc cenione w każdym mieście.

 ŻyciePraca
Krzysztof Burkowiczok. 1630-1682?-1654-?
Albert Zającok. 1644-1698?-1671-?
Jan Resikok. 1620-1691?-1673-1675-?
Stanisław Łuszczyński ok. 1664-??-1684-1687-?
Stanisław Żemelskiok. 1660-??-1689-1697-?
Szymon Marczyk 1671-1709?-1702-1709
Wojciech Babicki 1680-17311709-1731
Franciszek Józef Kopiński ok. 1725-??-1747-1751-?
Józef Siemiaszko ok. 1730-1755?-1754-1755
Józef Bujalski ok. 1740?-1783-1790-?

ŁAWA MIEJSKA

Kolegialny organ sądowniczo – notarialny, złożony z wójta (pełniącego urząd przez rok) i siedmiu ławników z których jeden pełnił rolę landwójta – zastępcy wójta, który był jedynie starszym ławnikiem i samodzielnie nie wykonywał żadnych czynności sądowych. Ława miała orzecznictwo przede wszystkim w sprawach karnych ale praktyka odrzucała ten schemat, czyniąc z niej organ rozstrzygający w sprawach cywilnych. Ława pełniła też funkcje notarialne. Przyjmowała wpisy dokumentujące transakcje wieczyste.

WÓJTOWIE SĄDOWI

 ŻYCIEPRACA
Stanisław Susłek ?1570
Szymon Szostkiewicz zwany Szostek?1581
Jan Kozubowski?1663
Krzysztof Burkowicz?-16821669,1671
Wojciech Zaryczka?1695
Mikołaj Wojniec ?1696
Jan Bliźniuk?1698
Jan Lenkiewicz?1711,1712,
1713,1714
Józef Kaczorowicz ?1745
Wojciech Markiewicz zwany Troć 1712-17821779
Jan (nieznanego nazwiska)?1796

LANDWÓJTOWIE

 ŻYCIEPRACA
Mikołaj Szostek?1548.1565
Paweł Burkowicz?1631
Albert Byczek ?1635
Szymon Piętak?1638,1646
Jan Niedochód ?1666,1669
Krzysztof Burkowicz ?-16821670,1672,
1674,1675,
1676,1677,
1678,1680,
1682
Jan Pilczyński ?1682,1686
Andrzej Franciszek Kwas?1693
Albert Zając ?-16981698
Jan Lenkiewicz ?1703,1709,
1715,1727
Józef Kaczorowicz ?1747,1751
Adam Maleszyk 1728-17791753,1754,
1755,1757,
1760,1762,
1764,1765
Marcin Bednarzewski ?1767,1768,
1769,1771,
1773
Mikołaj Markiewicz1754-18231783,1784,
1785,1786,
1788,1790,
1792,1793,
1794
Paweł Borzęcki ?1786

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
5 ławników (niewymienionych z imienia)?1548
Albert Byczek ?1635
Jan Studra?1638
Adam Burkowicz?1655
Jan Niedochód ?1665
Albert Zając ?-16981679,1681,
1683,1688
Jakub Kleszczowski zwany Słotwiniak,
herbu Topór
?-16991671,1693,
1703
Jan Drozdek?1692
Stanisław Kobyleński?1693
Mikołaj Kochman?1700
Grzegorz Maleszyk ?1702
Mikołaj Bocheński?1702
Bartłomiej Brodzik ?-17141702
Wasyl Kulikiewicz?1727
Józef Kaczorowicz ?1727
Mikołaj Markiewicz 1754-18231789
Michał Maleszyk1763-18431794
Szymon Korzan?1794
Stefan Gruszczyk1768-?1794
Stefan Wawrysik?1794
Mikołaj Kapitan1752-?1794
Marcin Bednarzewski?1794

INSTYGATORZY

Była to instytucja oskarżyciela miejskiego, która powstała pod koniec XVI wieku wyodrębniając się z funkcjonującego wcześniej urzędu wikariatu karnego.

Instygator miejski mianowany był przy sądach miejskich na mocy uchwał rad miejskich. Instygatorzy wykonywali funkcję policji sądowej. Ponadto instygator przeprowadzał wstępne śledztwo i doprowadzał do urzędu miejskiego ustalonych sprawców przestępstw. Informował magistrat o niepokojach i zakłóceniach porządku publicznego w mieście. W sprawach kryminalnych przed sądem popierał skargę oskarżyciela prywatnego (delatora). W sprawie o zabójstwo mógł uczestniczyć w obdukcji zwłok. W czynności tej mógł zastąpić go woźny lub subdelegat sądu.

W XVIII wieku instygator miał obowiązek zatrzymania wraz z hetmanem i pachołkami ludzi symulujących kalectwo i starość.

 ŻYCIEPRACA
Paweł Pawłowski?1794
Jan Czeberak?1794

ZABÓR AUSTRIACKI

MAGISTRAT

1795 – 1809

BURMISTRZOWIE

 ŻYCIEPRACA
Jakub Kozłowski1775-?1795-1801
Jan Sawczuk1759-18261802-1803-?

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
Michał Sawczuk1769-?1799
Krzysztof Jedlecki ?-18231801
Ignacy Walenty Październicki1776-?1808
Jakub Kozłowski1775-?1808

PISARZE

 ŻYCIEPRACA
Michał Czeszewski ok. 1770-??-1796-?
Franciszek Dąbrowski??-1797-?
Ignacy Walenty Październicki ok. 1776-??-1798-1808-?

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

1807 – 1815

MAGISTRAT

1809 – 1816

BURMISTRZOWIE

 ŻYCIEPRACA
Józef Noha?-1813?-1809-1811
Paweł Filipowski?1812-1813
Wojciech Filipowski1784-18221814-1816

RADNI

 ŻYCIEPRACA
Jan Sawczuk1759-18261814-1816
Eliasz Korzan1758-18341814-1816
Michał Maleszyk1763-18431814-1816
Andrzej Gruszczyk1768-18241814-1816
Stefan Wawrysik1759-?1814-1816

PISARZE

 ŻYCIEPRACA
Paweł Filipowski 1779-ok.1816?-1811-1813-?

ZABÓR ROSYJSKI

1813 – 1915

URZĄD MUNICYPALNY

1818 -1842

BURMISTRZOWIE

 ŻYCIEPRACA
Michał Kozłowski1785-18391817-1822
Wojciech Maleszyk 1769-18291822-1823
Paweł Solecki?1823-1826
Jan Dębczyński1785-18551826-1855

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
Wojciech Maleszyk1769-18291818,1823,
1826,1827
Marcin Kozicki1768-18431818,1823,
1825,1827,
1828
Michał Dębowczyk?-18551827-1847
Karol Ciągliński1795-?1833

KASJERZY

 ŻYCIEPRACA
Michał Dębowczyk1793-1855?-1829-?

PISARZE

 ŻYCIEPRACA
Józef Orzechowski 1803-??-1825-1826
Michał Dębowczyk 1793-18551827-?

MAGISTRAT

1842 – 1870

Pieczęć burmistrza miasta Ostrowa z XIX wieku.

BURMISTRZOWIE

 ŻYCIEPRACA
Jan Dębczyński1785-18551826-1855
Wojciech Dłużewski1795-18551855
Tadeusz Grotkowski1819-?1866

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
Wawrzyniec Domański1779-?1843

SEKRETARZE

 ŻYCIEPRACA
Antoni Piotrowski 1831-??-1850-1853-?
Jan Czarnecki 1825-??-1855-?
Józef Zawisza 1834-??-1858-?
Maciej Chmiel 1828-??-1860-?
Józef Wysocki 1836-??-1865-1871

KASJERZY

 ŻYCIEPRACA
Michał Dębowczyk1793-1855?-1851-1855-?

PISARZE

 ŻYCIEPRACA
Maciej Chmiel1826-?

OSADA GMINNA

WÓJTOWIE

1870-1915

 ŻYCIEPRACA
Kazimierz Kulik1835-1904
lub
1840-1916
?-1874-1876
Józef Misiuk?1876-1882
Ignacy Wincenty Bodziak1835-19141882-1884
Hipolit Szybiński?1884-1885
Wojciech Niedbalski 1839-19111885-1887
Mikołaj Maleszyk 1841-19171887-1893
Bazyli Chocyk?1893-1895
Jakub Szkuat?1895-1896
Franciszek Oseńko?1896-1902
Konstanty Władimirowicz Klicki?1902-1906
Karol Lec1851-19291906-1911
Piotr Markiewicz 1861-19321911-1913-?
X Ejsmentewicz??-1914-?
X Lisiuk??-1915-?

SĄD GMINNY

II OKRĘG SĄDU POKOJU W OSTROWIE

SĘDZIOWIE

 ŻYCIEPRACA
Paweł Kuczyński??-1875-1882
Antoni Kordasiewicz?1882-1890
Aleksander Żełtobrjuchow?1890-1893
gen. major Aleksander Pietrow?1893-1901
Aleksander Junicki?1901-1903
kniaź Jerzy Argutyński-Dołgorukow?1903-1905;
1906-1913-?
Eustachy Szafałowicz?1905-1906

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
Jan Matejczuk??-1875-1879
Jan Czech??-1875-1879
Damian Włas1831-19061879-1887
Julian Chmielewski?1879-1882
Jan Panasiuk?1879-1882
Kajetan Kuresza?1882-1887
Paweł Jarosz1849-19121882-1885
Ludwik Kuszyk1842-?1882-1888
Paweł Daszczyk1846-?1884-1890
Józef Misiuk1840-?1887-1892
Jan Andruszczak?1889-1895;
1896-1899
Jan Łebedziuk?1890-1897
Fiodor Jaszczuk?1892-1898;
1900-1903
Józef Meluch?1894-1896;
1897-1905
Piotr Lis?1898-1902;
1903-1906
Joachim Wasilczuk?1899-1900
Jozafat Matejuk?1901-1904;
1906-1908
Jozafat Bzoma?1904-1905;
1906-1907
Jozafat Łukicz?1905-1906
Józef Klementewicz1842-19161905-1906
Stanisław Misiuk1860-19331906-1909
Piotr Romańczuk?1907-1911
Antoni Romańczuk?1908-1911;
1912-1913-?
Jan Banach?1909-1912
Antoni Gruszczyk?1911-1912
Mikołaj Kowaluk?1911-1913-?

PISARZE

 ŻYCIEPRACA
Franciszek Stańko?
Aleksander Nikołajew?
Stefan Flisowski 1847-??-1874-1876
Piotr Gliński?1876-1878
Hipolit Szybiński?1878-1884
Wiaczesław Skrabeliński?1884-1885
Dymitr Stepaniuk?1885-1887
Władysław Krassowski 1841-?1887-1888
Piotr Sidor?1888-1890
Władimir Żyrycki?1890-1891
Jan Purtow?1891-1894
Jan Baut?1894-1895
Dymitr Stepaniuk?1895-1896
Ignacy Zatkalik?1896-1898
Antoni Strokan?1898-1899
Konstanty Władymirowicz Klicki?1899-1906
Mikołaj Aleksandrowicz Meldyzon?1906-1911
Stanisław Maleszyk 1862-?1911-1912
Antoni Strokacz?1912-1913-?

II RZECZPOSPOLITA

1918 – 1939

RADA GMINNA

WÓJT

 ŻYCIEPRACA
Jan Maleszyk1870-19421919-1920

RADNI

 ŻYCIEPRACA
Grzegorz Latkowski1854-19311919-1920
Kazimierz Jurach1870-?1919-1920
Józef Prokopowicz1874-19311919-1920
Adam Równiak1871-19261919-1920
Jan Kulik1862-19421919-1920
Antoni Wolski1871-19411919-1920
Franciszek Banachewicz1873-19331919-1920
Józefat Jarmoń1865-?1919-1920
Ignacy Meluch1885-?1919-1920
Jan Zabielski1868-?1919-1920
Jan Malinowski1883-19631919-1920
Aleksander Czarnata1887-?1919-1920

ZASTĘPCY RADNYCH

 ŻYCIEPRACA
Aleksander Brzozowski1874-?1919-1920
Michał Bernacki1871-19431919-1920
Daniel Łysko1866-?1919-1920
Aleksander Kalisz1876-19471919-1920
Piotr Kulik1891-19731919-1920
Aleksander Maleszyk1882-19401919-1920

RADA MIEJSKA

BURMISTRZOWIE

1920-1950

 ŻYCIEPRACA
Aleksander Samulik1867-19331920-1927
Szczepan Kulik1876-19541917-1928
Dominik Bolesta1896-19471928-1938
Aleksander Maleszyk 1894-19791938-1939

ZASTĘPCY BURMISTRZA

 ŻYCIEPRACA
Józef Maleszyk1888-?1920-1927
Antoni Lec1875-19511927-1934
Aleksander Maleszyk 1894-19791934-1938

RADNI

 ŻYCIEPRACA
ks. Władysław Bieniecki1868-19291920-1927;
1927-1929
Jan Abramik1875-19551920-1927
Jan Adamski 1882-19601920-1927
Aleksander Latkowski1884-19561920-1927
Piotr Klejst1894-?1920-1927
Szczepan Kulik1876-19541920-1927;
1927-1934
Franciszek Banachewicz1873-19331920-1927
Ignacy Meluch1874-?1920-1927
Aron Chil Szulman?1920-1927
Moszko Hersz Szapiro?1920-1927;
1927-1934
Boruch Szapiro?1920-1927;
1927-1934
Andrzej Korol1890-19411927-1934
Aleksander Maleszyk1882-19401927-1934
Jan Maleszyk1870-19421927-1934
Salomon Goldwag?1927-1934
Ignacy Prokopowicz1867-19331927-1934
Aron Szapiro?1927-1934
Ignacy Chocyk1882-?1927-1934;
1934-1938
Andrzej Pietruszewski1895-19611927-1934;
1934-1938
Wincenty Samulik1898-?1934-1938
Władysław Szafrański1887-19641934-1938
dr. Zallel Last1898-?1934-1938
Abram Szmul Rolnik1895-?1934-1938
Aleksander Maleszyk1894-19791934-1938
Antoni Gierczak1900-?1934-1938
Mendel Fajersztejn1902-?1934-1938
Ignacy Kalisz1902-19801934-1938
Józef Łabęcki1875-19421934-1938
Abram Winder1896-?1934-1938

ZASTĘPCY RADNYCH

 ŻYCIEPRACA
Aleksander Maleszyk1882-19401920-1927
Franciszek Bodziak1882-19571920-1927
Adam Czabaj1878-19341920-1927
Ignacy Kotus1884-?1920-1927
Beniamin Sznajder?1920-1927
Chaim Luzer Trzewik?1920-1927
Stanisław Łubkowski1887-19751927-1934
Jan Drozd1882-19341927-1934
Szloma Magieres?1927-1934
Teodor Trocyk1886-?1927-1934
Bazyli Misiuk1871-19531927-1934
Aron Chil Szulman?1927-1934

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
Józef Szafrański1856-19301920-1927
Jan Maleszyk1870-19421920-1927;
1927-1934
Jan Walkiewicz1883-19471927-1934;
1934-1938
Jan Jurach1934-1938
Andrzej Szafrański1892-19741934-1938

ZASTĘPCY ŁAWNIKÓW

 ŻYCIEPRACA
Aleksander Maleszyk1868-19281920-1927
Józef Prokopowicz1874-19311920-1927

SEKRETARZE

 ŻYCIEPRACA
Dominik Bolesta1896-19471920-1927

KASJERZY

 ŻYCIEPRACA
Adam Rola?-1861-?
Maciej Chmiel 1826-??-1866-?
Józef Maleszyk1888-?1920-1927
Wszewołod Tulczyjew

III RZESZA NIEMIECKA

1939 – 1944

BURMISTRZOWIE

 ŻYCIEPRACA
Edward Vetter ?1939-1940
Józef Żernicki?1940-1941
Mieczysław Nazarewicz?1941-1942
Julian Rzymowski?1942-1944
Stanisław Zatorski1913-?1944

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

1944 -1989

BURMISTRZOWIE

 ŻYCIEPRACA
Stanisław Dąże1904-19701944-1945
Andrzej Pietruszewski 1895-19611945-1949
Jan Doroszewski1901-19921949-1950

PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

 ŻYCIEPRACA
Adam Kuder?1950-1951
Bolesław Kanclerz 1924-20141951-1960
Tadeusz Korol 1923-20031960-1966
Franciszek Wacław Lewacki1937-19961966-1969
Eugeniusz Kołodyński?1969-1970
Antoni Pietraś 19351970-1972

NACZELNICY

 ŻYCIEPRACA
Jerzy Polański?1972-1973
Wiesław Mileszczyk 1939-19911973-1979
Aleksander Jakoniuk 1946-20201979-1986
Zygmunt Smyk 19421986-1989
Jerzy Przystupa19581990

ZASTĘPCY NACZELNIKA

 ŻYCIEPRACA
Stanisław Matejuk?-1987-?

III RZECZPOSPOLITA

1989 – obecnie

BURMISTRZOWIE

 ŻYCIEPRACA
Grzegorz Gregorowicz19561990-1997
Barbara Jezior1961-20131997-1998
Jarosław Jośko19631998-2010
Ryszard Smerdel19562010-2014
Józef Krzysztof Gruszczyk19632014-?

ZASTĘPCY BURMISTRZA

 ŻYCIEPRACA
Andrzej Józef Bunia19572003-obecnie